Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+247.75%
MW / 0.1400
$ 119.00
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+152.35%
MW / 0.1482
$ 99.98
CSGO skin
stickersticker
+40.58%
MW / 0.1445
$ 46.56
CSGO skin
+29.86%
MW / 0.1466
$ 43.01
CSGO skin
+63.01%
MW / 0.1479
$ 53.99
5 days
CSGO skin
MW / 0.1431
$ 36.10
6 days
CSGO skin
MW / 0.1419
$ 37.09

Trade skins for SSG 08 Bloodshot Minimal Wear