Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickersticker
FT / 0.1629
$ 2 023.17
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+177.1%
ST / FT / 0.3710
$ 1 700.00
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
ST / FT / 0.2562
$ 1 395.46
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+240.62%
ST / FT / 0.2923
$ 888.88
CSGO skin
stickerstickersticker
+44.44%
ST / FT / 0.1953
$ 849.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+188.78%
FT / 0.1981
$ 799.99
CSGO skin
stickerstickersticker
FT / 0.2510
$ 645.07
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+45.76%
FT / 0.1644
$ 620.00
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+48.19%
ST / FT / 0.3038
$ 599.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+234.95%
ST / FT / 0.1891
$ 555.55
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+47.93%
FT / 0.2417
$ 499.99
CSGO skin
stickerstickersticker
+204.76%
ST / FT / 0.1664
$ 499.99
CSGO skin
stickersticker
FT / 0.2932
$ 396.62
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+41.88%
ST / FT / 0.1832
$ 333.33
CSGO skin
stickerstickersticker
+87.98%
ST / FT / 0.2596
$ 299.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+120.5%
FT / 0.2575
$ 299.00
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+89.29%
ST / FT / 0.1901
$ 279.89
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
ST / FT / 0.2166
$ 246.69
CSGO skin
stickersticker
+50.06%
FT / 0.3308
$ 231.18
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
ST / FT / 0.1741
$ 229.19
CSGO skin
stickerstickersticker
ST / FT / 0.3619
$ 225.19
1 Day
CSGO skin
sticker
ST / FT / 0.1691
$ 223.21
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
FT / 0.3183
$ 215.12
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
ST / FT / 0.1599
$ 214.56
CSGO skin
stickersticker
ST / FT / 0.2432
$ 214.39
CSGO skin
stickersticker
FT / 0.1670
$ 212.75
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
ST / FT / 0.1659
$ 209.88
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
FT / 0.2663
$ 209.82
CSGO skin
stickerstickersticker
FT / 0.1683
$ 208.77
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+30.37%
FT / 0.3603
$ 205.29
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+56.4%
FT / 0.2200
$ 199.99
CSGO skin
stickerstickersticker
ST / FT / 0.2274
$ 194.96
CSGO skin
sticker
ST / FT / 0.1602
$ 192.38
1 Day
CSGO skin
sticker
ST / FT / 0.2899
$ 199.85
2 days
CSGO skin
stickersticker
ST / FT / 0.2600
$ 199.74
CSGO skin
sticker
+43.35%
ST / FT / 0.1639
$ 314.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+44.27%
ST / FT / 0.1685
$ 310.00
CSGO skin
+75.84%
ST / FT / 0.1522
$ 395.00
CSGO skin
+45.62%
ST / FT / 0.1655
$ 315.00
CSGO skin
+61%
ST / FT / 0.1638
$ 349.99
CSGO skin
sticker
+48.54%
ST / FT / 0.1799
$ 307.99
CSGO skin
+48.16%
ST / FT / 0.1812
$ 305.99
CSGO skin
+52.58%
ST / FT / 0.1819
$ 314.49
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+44.65%
ST / FT / 0.2490
$ 269.99
CSGO skin
+54.99%
ST / FT / 0.1870
$ 314.49
CSGO skin
stickerstickersticker
+41.8%
ST / FT / 0.2687
$ 259.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
FT / 0.2146
$ 181.02
CSGO skin
stickerstickersticker
+63.15%
ST / FT / 0.1654
$ 179.89
CSGO skin
stickerstickersticker
FT / 0.3053
$ 173.07
CSGO skin
stickerstickersticker
FT / 0.2228
$ 168.02
CSGO skin
stickerstickersticker
FT / 0.1590
$ 159.97
CSGO skin
stickerstickersticker
ST / FT / 0.1791
$ 158.76
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
ST / FT / 0.1509
$ 157.83
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
ST / FT / 0.1795
$ 156.87
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
ST / FT / 0.2050
$ 154.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+0.35%
FT / 0.1594
$ 154.00
CSGO skin
sticker
FT / 0.2798
$ 148.52
CSGO skin
stickersticker
ST / FT / 0.3665
$ 147.69
CSGO skin
stickerstickersticker
FT / 0.1653
$ 144.47
7 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
FT / 0.2227
$ 142.23

Trade skins for USP-S Field-Tested skins