Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
+83.59%
BS / 0.6184
$ 15.44
CSGO skin
BS / 0.6097
$ 8.41
CSGO skin
BS / 0.4651
$ 9.50
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / BS / 0.4791
$ 3.52
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / BS / 0.4726
$ 3.52
6 days
CSGO skin
BS / 0.4955
$ 1.71
CSGO skin
BS / 0.4530
$ 1.64
CSGO skin
BS / 0.4640
$ 1.53
5 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
Sv / BS / 0.5324
$ 1.21
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+350.45%
Sv / BS / 0.4515
$ 5.00
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+314.41%
Sv / BS / 0.5033
$ 4.60
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+440.54%
Sv / BS / 0.5041
$ 6.00
7 days
CSGO skin
BS / 0.6214
$ 0.42
6 days
CSGO skin
BS / 0.5480
$ 0.30
7 days
CSGO skin
BS / 0.6386
$ 0.27
7 days
CSGO skin
ST / BS / 0.4785
$ 0.20
7 days
CSGO skin
ST / BS / 0.6465
$ 0.17
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.5803
$ 0.12

Trade skins for Negev Battle-Scarred skins