Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / MW / 0.1063
$ 160.07
8 hours
CSGO skin
+20.64%
MW / 0.0731
$ 124.99
CSGO skin
+28.07%
MW / 0.0732
$ 132.69
CSGO skin
+28.07%
MW / 0.1003
$ 132.69
6 days
CSGO skin
MW / 0.1219
$ 116.04
CSGO skin
MW / 0.1022
$ 117.08

Trade skins for Shadow Daggers Damascus Steel Minimal Wear