Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
7 hours
CSGO skin
ST / FT / 0.1514
$ 136.07
7 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2037
$ 137.28
CSGO skin
ST / FT / 0.3655
$ 128.78
CSGO skin
ST / FT / 0.1804
$ 131.21
2 days
CSGO skin
+29.7%
FT / 0.2895
$ 123.66
7 days
CSGO skin
+17.87%
FT / 0.1545
$ 112.37
CSGO skin
+30.59%
FT / 0.1566
$ 124.50
CSGO skin
+23.75%
FT / 0.2001
$ 117.98
4 days
CSGO skin
FT / 0.2155
$ 103.92
6 days
CSGO skin
FT / 0.3059
$ 106.78
7 days
CSGO skin
FT / 0.3105
$ 107.73

Trade skins for Shadow Daggers Damascus Steel Field-Tested