Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
+41.24%
ST / FT / 0.1825
$ 214.00
CSGO skin
+55.11%
FT / 0.1785
$ 199.00
CSGO skin
+49.18%
FT / 0.1817
$ 191.40
CSGO skin
+39.52%
FT / 0.2533
$ 179.00
CSGO skin
+31.72%
FT / 0.3792
$ 169.00
CSGO skin
+21.82%
FT / 0.3470
$ 156.29
CSGO skin
+29.91%
FT / 0.3754
$ 166.67
CSGO skin
+48.08%
FT / 0.2769
$ 189.99
CSGO skin
+44.77%
FT / 0.3078
$ 185.74
14 hours
CSGO skin
FT / 0.3249
$ 143.70
2 days
CSGO skin
FT / 0.3266
$ 139.85
5 days
CSGO skin
FT / 0.1877
$ 139.85
CSGO skin
FT / 0.2930
$ 139.85
CSGO skin
FT / 0.2624
$ 144.98
CSGO skin
FT / 0.3024
$ 136.00

Trade skins for Shadow Daggers Case Hardened Field-Tested