Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
1 Day
CSGO skin
ST / FT / 0.1673
$ 141.26
6 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3307
$ 145.15
CSGO skin
ST / FT / 0.1749
$ 137.38
CSGO skin
ST / FT / 0.3262
$ 129.60
CSGO skin
+31.33%
FT / 0.3700
$ 129.03
1 Day
CSGO skin
FT / 0.2529
$ 107.09
4 days
CSGO skin
FT / 0.3391
$ 107.09
CSGO skin
FT / 0.2935
$ 111.02

Trade skins for Shadow Daggers Blue Steel Field-Tested