Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
3 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2437
$ 281.78
CSGO skin
+25.73%
ST / FT / 0.2209
$ 329.69
5 days
CSGO skin
+23.78%
ST / FT / 0.1594
$ 337.00
CSGO skin
+31.54%
ST / FT / 0.1508
$ 359.95
4 days
CSGO skin
+39.03%
FT / 0.2618
$ 303.62
CSGO skin
+39.21%
FT / 0.3279
$ 304.00
CSGO skin
+33.89%
FT / 0.1594
$ 309.08
CSGO skin
+37.89%
FT / 0.1506
$ 319.99
4 days
CSGO skin
+40.37%
FT / 0.1661
$ 322.74

Trade skins for M9 Bayonet Urban Masked Field-Tested