Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.7406
$ 364.27
4 days
CSGO skin
ST / BS / 0.7233
$ 371.08
CSGO skin
+43.03%
BS / 0.6986
$ 354.84
CSGO skin
+55.19%
BS / 0.7491
$ 385.00
CSGO skin
+81.39%
BS / 0.6992
$ 449.99

Trade skins for Classic Knife Crimson Web Battle-Scarred