Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+102.76%
FT / 0.1528
$ 1 999.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+21.6%
FT / 0.2572
$ 2 399.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+21.56%
FT / 0.2692
$ 2 399.99
7 days
CSGO skin
sticker
FT / 0.2796
$ 2 228.33
CSGO skin
stickerstickersticker
FT / 0.3275
$ 2 129.73
CSGO skin
sticker
FT / 0.3650
$ 1 971.97
CSGO skin
+21.71%
FT / 0.2748
$ 2 399.99
CSGO skin
+21.71%
FT / 0.2752
$ 2 399.99
CSGO skin
+21.7%
FT / 0.3241
$ 2 399.98
CSGO skin
FT / 0.3760
$ 1 971.97
CSGO skin
stickerstickersticker
+105.53%
ST / FT / 0.2348
$ 1 699.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+68.06%
ST / FT / 0.2108
$ 1 499.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+128.11%
FT / 0.2226
$ 1 499.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+60.69%
FT / 0.3146
$ 1 399.99
CSGO skin
stickerstickersticker
+152.3%
FT / 0.2094
$ 999.00
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+74.94%
FT / 0.2225
$ 899.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+345.32%
FT / 0.2073
$ 899.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+55.03%
FT / 0.1791
$ 888.88
CSGO skin
stickerstickersticker
+38.59%
ST / FT / 0.1596
$ 799.99
CSGO skin
stickerstickersticker
+195.29%
ST / FT / 0.1877
$ 799.00
CSGO skin
stickerstickersticker
+66.1%
ST / FT / 0.2145
$ 777.77
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+229.44%
ST / FT / 0.1803
$ 777.77
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+60.47%
ST / FT / 0.3053
$ 699.99
CSGO skin
stickersticker
ST / FT / 0.2376
$ 644.76
CSGO skin
stickersticker
+265.89%
FT / 0.2520
$ 589.99
1 Day
CSGO skin
stickerstickersticker
ST / FT / 0.1585
$ 569.86
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+195.44%
ST / FT / 0.1957
$ 555.55
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+97.94%
FT / 0.1873
$ 555.55
CSGO skin
sticker
+288.41%
FT / 0.2601
$ 542.72
CSGO skin
stickersticker
FT / 0.1826
$ 540.23
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+130.8%
ST / FT / 0.2123
$ 535.55
CSGO skin
stickerstickersticker
+152.99%
FT / 0.2009
$ 499.99
5 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+37.92%
ST / FT / 0.1828
$ 449.99
4 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+79.46%
FT / 0.2266
$ 444.44
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+108.35%
FT / 0.1962
$ 444.44
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
FT / 0.3605
$ 446.49
6 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
ST / FT / 0.1507
$ 427.48
CSGO skin
stickerstickersticker
+28.65%
FT / 0.2233
$ 408.42
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
FT / 0.1738
$ 402.92
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+87.16%
ST / FT / 0.3709
$ 399.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+139.73%
FT / 0.3567
$ 399.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+119.24%
FT / 0.1501
$ 399.99
CSGO skin
sticker
+89.96%
FT / 0.2819
$ 399.99
CSGO skin
stickersticker
FT / 0.1511
$ 370.65
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+86.5%
ST / FT / 0.2264
$ 369.99
CSGO skin
stickerstickersticker
ST / FT / 0.1682
$ 361.35
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+194.19%
ST / FT / 0.2166
$ 350.00
CSGO skin
stickerstickersticker
ST / FT / 0.1972
$ 340.56
2 days
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
FT / 0.2735
$ 335.15
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+133.46%
FT / 0.2882
$ 333.33
CSGO skin
stickerstickersticker
+49.98%
FT / 0.1647
$ 333.33
CSGO skin
stickerstickersticker
ST / FT / 0.2190
$ 323.76
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
FT / 0.2795
$ 314.92
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+67.18%
FT / 0.3529
$ 299.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+114.16%
FT / 0.1593
$ 299.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+115.6%
FT / 0.2575
$ 299.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+60.74%
FT / 0.2049
$ 299.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+26.19%
FT / 0.2168
$ 299.99
CSGO skin
stickerstickerstickersticker
+45.69%
FT / 0.2666
$ 299.00
3 days
CSGO skin
stickersticker
ST / FT / 0.1785
$ 278.60

Trade skins for M4A1-S Field-Tested skins