Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
5 days
CSGO skin
ST / BS / 0.5121
$ 0.75
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.8668
$ 0.77
7 days
CSGO skin
ST / BS / 0.9581
$ 0.78
7 days
CSGO skin
sticker
BS / 0.5512
$ 0.70
6 days
CSGO skin
BS / 0.7050
$ 0.36
7 days
CSGO skin
BS / 0.8710
$ 0.36

Trade skins for P2000 Acid Etched Battle-Scarred