Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
5 days
CSGO skin
ST / FT / 0.1538
$ 165.73
CSGO skin
ST / FT / 0.1654
$ 150.45
4 days
CSGO skin
ST / FT / 0.3583
$ 151.30
CSGO skin
ST / FT / 0.3396
$ 156.86
1 Day
CSGO skin
+24.19%
FT / 0.1967
$ 148.99
1 Day
CSGO skin
+29.28%
FT / 0.1548
$ 161.23
4 days
CSGO skin
FT / 0.1585
$ 135.47
CSGO skin
FT / 0.1582
$ 140.48
CSGO skin
+20.08%
FT / 0.1530
$ 149.99
CSGO skin
+23.93%
FT / 0.1570
$ 154.24
CSGO skin
+23.95%
FT / 0.1589
$ 154.00
CSGO skin
+21.34%
FT / 0.1645
$ 149.99
CSGO skin
+26.29%
FT / 0.1695
$ 155.40
CSGO skin
+27.16%
FT / 0.1931
$ 153.08
CSGO skin
+30.14%
FT / 0.2074
$ 154.56
CSGO skin
+26.76%
FT / 0.2615
$ 144.44
CSGO skin
+36.82%
FT / 0.3645
$ 155.91
CSGO skin
+36.82%
FT / 0.3669
$ 155.91
5 days
CSGO skin
FT / 0.3737
$ 124.21

Trade skins for Falchion Knife Ultraviolet Field-Tested