cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

Hạng tiêu dùng

Giới hạn hao mòn

0%
50%
collection_iconThe 2018 Nuke Collection
collection_icon Có thể tìm thấy trong 3 hòm

Giá tối thiểu

$ 0
Similar items

Không thể tải dữ liệu

Đã xảy ra sự cố. Nhấp vào "Làm mới" để tải lại danh sách.

Về PP-Bizon | Facility Sketch

BênCả hai
Tổn thương cơ thể33 / 19
Tổn thương ở đầu108 / 61
Kill award$ 600 / $ 300
Dung lượng tạp chí64 / 120
Giá trong game$ 1400
Phạm vi chính xác10 m
Tốc độ bắn750 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

Mặc định

Hạng tiêu dùng

Giới hạn hao mòn

0%
50%
collection_iconThe 2018 Nuke Collection
collection_icon Có thể tìm thấy trong 3 hòm

Giá tối thiểu

$ 0
Similar items

Không thể tải dữ liệu

Đã xảy ra sự cố. Nhấp vào "Làm mới" để tải lại danh sách.

PP-Bizon | Facility Sketch

Về PP-Bizon | Facility Sketch