cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade

Hạng mục

Mặc định

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Shattered Web Collection

Giá tối thiểu

$ 2.44
Similar items
Khoá
Người bán
PP-Bizon | Embargo (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 2.44
PP-Bizon | Embargo (Minimal Wear)
2 days
CS.MONEY
$ 2.53
PP-Bizon | Embargo (Minimal Wear)
sticker
20 hours
CS.MONEY
$ 2.53
PP-Bizon | Embargo (Minimal Wear)
5 days
CS.MONEY
$ 2.53

Về PP-Bizon | Embargo

BênCả hai
Tổn thương cơ thể33 / 19
Tổn thương ở đầu108 / 61
Kill award$ 600 / $ 300
Dung lượng tạp chí64 / 120
Giá trong game$ 1400
Phạm vi chính xác10 m
Tốc độ bắn750 shots/phút
Tốc độ chạy240
item

Hạng mục

Mặc định

Hàng hạn chế

Giới hạn hao mòn

0%
100%
collection_iconThe Shattered Web Collection

Giá tối thiểu

$ 2.44
Similar items

PP-Bizon | Embargo

Về PP-Bizon | Embargo