cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

Mặc định

Mật vụ

Giới hạn hao mòn

0%
8%
collection_icon Có thể tìm thấy trong 2 hòm

Giá tối thiểu

$ 0
Similar items
Khoá
Người bán
★ Shadow Daggers | Tiger Tooth (Minimal Wear)
CS.MONEY
$ 153.83

Về ★ Shadow Daggers | Tiger Tooth

BênCả hai
Kill award$ 1500 / $ 750
Tốc độ chạy250
item

Hạng mục

Mặc định

Mật vụ

Giới hạn hao mòn

0%
8%
collection_icon Có thể tìm thấy trong 2 hòm

Giá tối thiểu

$ 0
Similar items

★ Shadow Daggers | Tiger Tooth

Về ★ Shadow Daggers | Tiger Tooth