cs.money
cs.money
Ứng dụng di động
Trade
item

Hạng mục

Mặc định

Mật vụ

Giới hạn hao mòn

40%
100%
collection_icon Có thể tìm thấy trong 3 hòm

Giá tối thiểu

$ 720.71
Similar items
Khoá
Người bán
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
5 days
CS.MONEY
$ 720.71
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
CS.MONEY
$ 760.77
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
5 days
CS.MONEY
$ 798.49
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
6 days
CS.MONEY
$ 803.46
★ Karambit | Rust Coat (Battle-Scarred)
1 Day
CS.MONEY
$ 852.98

Về ★ Karambit | Rust Coat

BênCả hai
Kill award$ 1500 / $ 750
Tốc độ chạy250
item

Hạng mục

Mặc định

Mật vụ

Giới hạn hao mòn

40%
100%
collection_icon Có thể tìm thấy trong 3 hòm

Giá tối thiểu

$ 720.71
Similar items

★ Karambit | Rust Coat

Về ★ Karambit | Rust Coat