Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
Steam Guard chưa được kích hoạt
Steam Guard phải được bật đủ 15 ngày trước khicó thể trao đổi. Nhưng bạn vẫn có thể mua hàng

Trade skins for SSG 08 Blue Spruce Well-Worn