Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
+86.27%
FT / 0.1743
$ 10.23
CSGO skin
+84.9%
FT / 0.2845
$ 10.15
2 hours
CSGO skin
FT / 0.1538
$ 6.20
4 days
CSGO skin
FT / 0.3273
$ 5.98
5 days
CSGO skin
FT / 0.1551
$ 5.98
6 days
CSGO skin
FT / 0.1618
$ 6.15
CSGO skin
FT / 0.1500
$ 6.20

Trade skins for XM1014 Banana Leaf Field-Tested