Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
-1.55%
FT / 0.2004
$ 5.60
CSGO skin
+15.29%
FT / 0.1513
$ 6.56
CSGO skin
+35.5%
FT / 0.1516
$ 7.71
CSGO skin
+15.29%
FT / 0.1546
$ 6.56
CSGO skin
+15.29%
FT / 0.1577
$ 6.56
20 hours
CSGO skin
FT / 0.2026
$ 6.37
2 days
CSGO skin
FT / 0.1646
$ 6.20
3 days
CSGO skin
FT / 0.1955
$ 6.15
4 days
CSGO skin
FT / 0.1798
$ 6.20
CSGO skin
FT / 0.2237
$ 6.03
CSGO skin
FT / 0.2229
$ 6.43
CSGO skin
FT / 0.2026
$ 6.15

Trade skins for Tec-9 Rust Leaf Field-Tested