Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
sticker
+852.38%
ST / BS / 0.7219
$ 2.00
7 days
CSGO skin
ST / BS / 0.6781
$ 0.12

Trade skins for P2000 Urban Hazard Battle-Scarred