Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / WW / 0.4410
$ 477.63
3 days
CSGO skin
WW / 0.3922
$ 402.53
4 days
CSGO skin
WW / 0.3920
$ 402.53
5 days
CSGO skin
WW / 0.3825
$ 402.53
6 hours
CSGO skin
WW / 0.4151
$ 413.60
CSGO skin
+36.94%
WW / 0.3845
$ 505.69

Trade skins for Talon Knife Crimson Web Well-Worn