Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / MW / 0.1491
$ 156.18
CSGO skin
ST / MW / 0.1226
$ 170.24
6 days
CSGO skin
ST / MW / 0.1134
$ 174.92
3 days
CSGO skin
MW / 0.0896
$ 107.79
5 hours
CSGO skin
MW / 0.1259
$ 110.10
6 days
CSGO skin
MW / 0.1484
$ 110.10

Trade skins for Shadow Daggers Stained Minimal Wear