Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / FT / 0.2293
$ 224.22
CSGO skin
ST / FT / 0.2321
$ 205.71
5 days
CSGO skin
ST / MW / 0.0733
$ 216.03
6 days
CSGO skin
ST / MW / 0.0929
$ 221.97
3 days
CSGO skin
FN / 0.0347
$ 169.75
4 days
CSGO skin
FN / 0.0600
$ 171.33
6 days
CSGO skin
FN / 0.0326
$ 176.04
CSGO skin
+21.12%
FT / 0.1587
$ 188.00
CSGO skin
+28.65%
FT / 0.1637
$ 199.69
CSGO skin
+26.89%
FT / 0.1899
$ 196.96
1 Day
CSGO skin
FT / 0.2574
$ 169.19
2 days
CSGO skin
FT / 0.2021
$ 169.19
3 days
CSGO skin
FT / 0.2193
$ 167.64
6 days
CSGO skin
FT / 0.2155
$ 173.85
CSGO skin
+27.16%
MW / 0.0780
$ 192.92
CSGO skin
+27.57%
MW / 0.0918
$ 193.55
3 days
CSGO skin
MW / 0.1340
$ 163.86
CSGO skin
MW / 0.0950
$ 171.44

Trade skins for Shadow Daggers Slaughter