Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
BS / 0.4502
$ 117.81
5 days
CSGO skin
BS / 0.4613
$ 117.81
6 days
CSGO skin
BS / 0.4508
$ 121.05
CSGO skin
BS / 0.4913
$ 117.81
CSGO skin
BS / 0.4604
$ 116.73
CSGO skin
BS / 0.4944
$ 108.08

Trade skins for Shadow Daggers Damascus Steel Battle-Scarred