Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 hours
CSGO skin
ST / BS / 0.7933
$ 186.61
3 days
CSGO skin
BS / 0.6787
$ 127.36
5 days
CSGO skin
BS / 0.7718
$ 128.54
7 days
CSGO skin
BS / 0.6505
$ 133.26
CSGO skin
BS / 0.6736
$ 133.26

Trade skins for Shadow Daggers Crimson Web Battle-Scarred