Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.8075
$ 123.06
3 days
CSGO skin
ST / BS / 0.8453
$ 125.36
CSGO skin
+37.37%
ST / BS / 0.9071
$ 157.99
4 days
CSGO skin
+42.36%
BS / 0.8885
$ 99.95
CSGO skin
+49.07%
BS / 0.8777
$ 104.66

Trade skins for Navaja Knife Stained Battle-Scarred