Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / FT / 0.3250
$ 168.14
1 Day
CSGO skin
FT / 0.2820
$ 129.42
6 days
CSGO skin
FT / 0.3760
$ 129.42

Trade skins for Huntsman Knife Stained Field-Tested