Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
1 Day
CSGO skin
ST / WW / 0.4356
$ 219.26
CSGO skin
ST / WW / 0.4075
$ 201.16
CSGO skin
ST / WW / 0.4103
$ 215.24
CSGO skin
+30.61%
WW / 0.4027
$ 186.99
6 days
CSGO skin
WW / 0.4005
$ 160.35
CSGO skin
WW / 0.3983
$ 161.78

Trade skins for Huntsman Knife Damascus Steel Well-Worn