Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
ST / BS / 0.4939
$ 154.68
1 Day
CSGO skin
ST / BS / 0.7166
$ 157.57
CSGO skin
ST / BS / 0.4646
$ 163.35
CSGO skin
ST / BS / 0.7075
$ 161.91
6 days
CSGO skin
BS / 0.5386
$ 127.59
CSGO skin
+38.74%
BS / 0.5974
$ 157.69
CSGO skin
+41.91%
BS / 0.7990
$ 161.29

Trade skins for Flip Knife Urban Masked Battle-Scarred