Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
7 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2728
$ 206.44
CSGO skin
+27.92%
ST / FT / 0.1961
$ 233.69

Trade skins for Flip Knife Stained Field-Tested