Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
ST / BS / 0.5766
$ 141.43
CSGO skin
ST / BS / 0.7893
$ 140.13
5 days
CSGO skin
+4.74%
BS / 0.5806
$ 109.00
1 Day
CSGO skin
BS / 0.7041
$ 113.44
3 days
CSGO skin
BS / 0.5132
$ 112.40
6 days
CSGO skin
BS / 0.6703
$ 116.56
CSGO skin
BS / 0.6785
$ 117.60

Trade skins for Falchion Knife Ultraviolet Battle-Scarred