Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
16 hours
CSGO skin
ST / FT / 0.3635
$ 208.77
6 days
CSGO skin
ST / FT / 0.2091
$ 216.43
CSGO skin
ST / FT / 0.2644
$ 216.43
16 hours
CSGO skin
+29.05%
FT / 0.1885
$ 173.22
4 days
CSGO skin
+40.8%
FT / 0.2175
$ 189.00

Trade skins for Classic Knife Blue Steel Field-Tested