Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
6 days
CSGO skin
ST / BS / 0.7613
$ 627.58
1 Day
CSGO skin
+30.85%
BS / 0.5761
$ 601.83
CSGO skin
+41.32%
BS / 0.4861
$ 649.99
7 days
CSGO skin
BS / 0.5579
$ 519.73

Trade skins for Butterfly Knife Ultraviolet Battle-Scarred