Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
4 days
CSGO skin
ST / BS / 0.4772
$ 158.13
CSGO skin
ST / BS / 0.6535
$ 145.07
CSGO skin
+27.68%
BS / 0.6196
$ 149.98
22 hours
CSGO skin
BS / 0.6990
$ 131.57
4 days
CSGO skin
BS / 0.5025
$ 128.04
6 days
CSGO skin
BS / 0.4767
$ 132.74
CSGO skin
BS / 0.5267
$ 124.52
CSGO skin
BS / 0.5330
$ 128.04

Trade skins for Bowie Knife Boreal Forest Battle-Scarred