Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
2 days
CSGO skin
ST / WW / 0.4122
$ 215.94
CSGO skin
ST / WW / 0.3986
$ 223.86
CSGO skin
ST / WW / 0.4231
$ 215.94
CSGO skin
+20.07%
WW / 0.4377
$ 179.69
5 days
CSGO skin
WW / 0.4111
$ 163.13
CSGO skin
WW / 0.4367
$ 169.12
CSGO skin
WW / 0.4376
$ 158.64

Trade skins for Bowie Knife Blue Steel Well-Worn