Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
7 days
CSGO skin
ST / BS / 0.8617
$ 222.96
CSGO skin
ST / BS / 0.7068
$ 197.31
CSGO skin
+80.34%
BS / 0.9936
$ 269.99
57 minutes
CSGO skin
BS / 0.7958
$ 167.68
1 Day
CSGO skin
BS / 0.4604
$ 163.18
2 days
CSGO skin
BS / 0.6691
$ 163.18
CSGO skin
BS / 0.8289
$ 149.71

Trade skins for Bowie Knife Blue Steel Battle-Scarred