Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
+27.87%
MW / 0.0985
$ 383.69
CSGO skin
+29.92%
MW / 0.1368
$ 374.99
19 hours
CSGO skin
ST / MW / 0.1360
$ 319.72
CSGO skin
ST / MW / 0.1459
$ 285.46
CSGO skin
+18.59%
MW / 0.1259
$ 272.69
3 days
CSGO skin
MW / 0.1199
$ 248.35
4 days
CSGO skin
MW / 0.1269
$ 250.65

Trade skins for Bayonet Urban Masked Minimal Wear