Thực đơn
Ứng dụng di động
cs.money
Bạn đề nghị
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
$
$
StatTrak™
Hình dán
Đồ user
Bạn sẽ nhận
CSGO skin
+73.55%
ST / BS / 0.5688
$ 4.79
CSGO skin
+73.55%
ST / BS / 0.5200
$ 4.79

Trade skins for AUG Syd Mead Battle-Scarred